PRIVACY STATEMENT AVIMATCH
Als AVIMATCH de beschikking krijgt of heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen wij deze gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement.
AVIMATCH vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.
1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:
• u onze website bezoekt,
• u uw gegevens invult of achterlaat op onze website,
• u uw gegevens invult of achterlaat op onze vestiging,
• u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
• in het kader van een zakelijke relatie met AVIMATCH
2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
1. Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op een website, gebruik van sociale media en het persoonlijk account. Onder overige activiteiten vallen bijvoorbeeld events.
2. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers.
3. Ontwikkeling. Voor training, opleiding en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling.
3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
AVIMATCH kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.
Websitebezoeker
• De website van AVIMATCH verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.
• Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)
• Gegevens over de downloads vanuit de website voor bijvoorbeeld White Papers, trainingen en opleidingen.
4. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
AVIMATCH kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens AVIMATCH-diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”
5. Hoe lang we gegevens bewaren
AVIMATCH zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avimatch.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AVIMATCH zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
7. Beveiliging
AVIMATCH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
8. Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. AVIMATCH heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
9. Vragen, opmerkingen of klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door AVIMATCH, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@avimatch.com
10. Wijzigingen
AVIMATCH kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy beleid. Het meest actuele privacy beleid is te allen tijde in te zien op de website van AVIMATCH.
Deze versie is geldig vanaf 1 September 2022